Darbības ietvaros paredzēta vismaz piecu studiju moduļu un vairāku kursu izstrāde, kas paredzēti starptautiska mēroga augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei valodu tehnoloģiju jomās, tostarp šo prasmju satura plašāka integrācija dažādu jomu studiju saturā, kā arī nepieciešamo valodas resursu un rīku izveide. Studiju moduļi un kursi tiek realizēti Latvijas Universitātē (LU) un Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) dažādos studiju līmeņos. 

­­

­

LU DATORIKAS FAKULTĀTĒ


Valodu tehnoloģiju modulis datorzinātņu BSP

Moduļa mērķis ir bakalaura studiju programmas (BSP) ietvaros sagatavot augsta līmeņa speciālistus valodu tehnoloģijās (VT), kas spēj radīt risinājumus VT problēmām un lietojumiem un ir labi sagatavoti nozares mainīgai attīstībai. 
 

­

LU HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTĒ


Latvistikas BSP un Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studiju BSP studiju kursi

Studiju moduļa mērķis ir veidot zināšanas, prasmes un kompetenci digitālajās humanitārajās zinātnēs uz latvistiku un anglistiku attiecināmajās jomās, lai attīstītu un pilnveidotu spēju risināt sarežģītus, ar valodas lietojumu, apguvi un pētniecību saistītus valodniecības problēmjautājumus, izmantojot dažādus valodas resursus un teksta analīzes digitālos rīkus.
 

Anglistikas MSP modulis

Moduļa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetenci valodu tehnoloģiju izmantojumam valodniecības un literatūrzinātnes nozarē uz anglistiku attiecināmās jomās, kas nepieciešamas profesionālajā darbībā mūsdienu digitālajā laikmetā un darba tirgū, – angļu valodas lietojumā, literatūrā, valodas apguvē un tulkošanā.
 

Latviešu valodas, literatūras un kultūras studiju MSP modulis

Moduļa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetenci valodu tehnoloģiju izmantošanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē uz latvistiku attiecināmās jomās – latviešu valodas fonētiskās, morfēmiskās un morfonoloģiskās sistēmas izpratnē, mūsdienīgā analīzē un lietojumā –, kas nepieciešamas gan domāšanas spēju sintēzes un analīzes attīstīšanā, sistēmiskā lingvistiskā redzesloka paplašināšanā, datu apstrādes prasmes pilnīgošanā, kas savukārt veicinās iespējami veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū.
Modulī iekļautie kursi ļauj studējošajiem apgūt mūsdienīgu valodas tehnoloģiju un rīku izmantošanas prasmes un izmantot šos rīkus daudzveidīgu valodas datu kopu (datubāzu, korpusu) radīšanai, uzkrāšanai, apstrādei un analīzei.
 

Valodniecības DSP modulis

Moduļa mērķis ir pilnveidot doktorantu pētniecisko un akadēmisko kompetenci patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai valodu tehnoloģiju jomā: valodas datu izgūšanā un apstrādē, valodu tehnoloģiju moduļu izstrādē, valodas apguves un tulkošanas tehnoloģiju uzlabošanā, prasmīgi izmantojot mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas.

­

­

RĪGAS TEHNISKAJĀ UNIVERSITĀTĒ


Valodu tehnoloģijas multimodālās informācijas apstrādei

Studiju kursi būs pieejami arī tiem, kuri nav RTU studenti, pateicoties MOOC platformai!
Studiju modulis “Valodu tehnoloģijas multimodālās informācijas apstrādei” galvenokārt ir vērsts uz padziļinātu un augsti specializētu zināšanu līmeņa kompetenču un prasmju attīstīšanu studentiem, kuri apgūst gan humanitāro zinātņu, gan starpdisciplināro STEM+ balstītu, gan informācijas tehnoloģijas studiju programmas.
Studiju moduļa mērķis ir lekciju, darbsemināru un praktisko nodarbību cikla ietvaros sniegt studentiem iespēju mācīties līdzdarboties, piedāvājot un radot risinājumus starpdisciplināriem, dažāda sarežģītības līmeņa, ar valodu tehnoloģiju un ierobežotās definīcijas saistītiem multimodālās informācijas apstrādes izaicinājumiem.