Morfēmika, morfonoloģija un latviešu valodas morfēmu datubāzē (Valo5680)

Pasniedzēja: profesore A. Kalnača
Studiju kursa mērķis ir vispārīgā un vienlaikus praktiskā aspektā sniegt zināšanas par valodas morfēmisko struktūru un morfonoloģiskām parādībām, to savstarpējo saikni un lomu latviešu valodas morfēmu datubāzes izveidē.
Studiju kursa uzdevumi: 1) balstoties uz latviešu u.c. valodu faktiem un to sastatījumu, iegūt izpratni par morfēmām, to tipiem un saistīšanās likumībām; 2) apgūt un analizēt morfēmu variēšanās cēloņus, kā arī morfoloģijas un fonoloģijas mijiedarbes galvenos principus; 3) attīstīt lingvistisko kompetenci morfēmu datubāzes veidošanā un izmantošanā pētījumiem, izmantojot teorētiskas zināšanas par mūsdienu latviešu valodas morfēmiku, morfonoloģiju un vārddarināšanas sistēmas likumībām. Kurss tiek īstenots latviešu valodā.
 

Runas datu apstrāde un analīze (Valo5718)

Pasniedzēja: doc. I. Auziņa
Kursa pasniegšanas valodas: latviešu un angļu
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskiem pētījumiem un praktiskajai darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes runas datu apstrādē un analīzē, iepazīstināt ar runas analīzes pamatjēdzieniem un metodēm, kā arī runas korpusa izstrādes posmiem.
Kursa uzdevumi ir 1) sniegt zināšanas par valodas skaņu akustiskajām un auditīvajām īpašībām, runas datu apstrādes, analīzes un vizualizācijas metodēm, 2) iepazīstināt studentus ar datorprogrammām un rīkiem, kas piemēroti akustiskai analīzei un daudzpakāpju runas datu anotēšanai, un veicināt to izmantošanu runas datu izpētē un analīzē, kā arī runas korpusu izveidē.
Studiju kurss nostiprina zināšanas par skaniskas saziņas procesa dažādajiem posmiem, ļauj izprast runas tehnoloģiju darbības pamatprincipus.