Valoda, domāšana un valodas apguve (Valo7102)

Pasniedzēja: asoc. profesore V. Kalnbērziņa
Kursa docēšanas valoda: latviešu un angļu
Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem iepazīt valodas un domāšanas mehānismu kopīgās un atšķirīgās darbības formas un izpausmes, izmantojot valodu tehnoloģijas.
Kursa uzdevumi ir: 1) izpētīt valodu apguves un lietojuma stratēģiju veidus un telpiskās un temporālās domāšanas lomu valodu apguvē, uztverē un producēšanā; 2) pilnveidot zinātniski pētniecisko kompetenci patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt pētījuma problēmu, kā arī piedāvāt pētījuma problēmas risinājumu saistībā ar valodu apguvi: 3) pilnveidot digitālo kompetenci valodas un domāšanas datu ieguvei, to apstrādei un rezultātu komunikācijai akadēmiskā vidē.
 

Korpuslingvistika digitālo humanitāro zinātņu kontekstā (Valo7111)

Pasniedzējas: asoc. profesore Z. Vinčela, doc. I. Auziņa
Kursa docēšanas valoda: latviešu un angļu
Kursa mērķis ir nodrošināt studentiem iespējas iegūt padziļinātas un specializētas zināšanas par korpuslingvistikas attīstību, lomu un valodas korpusu izveidi un izmantošanu dažādu valodniecības apakšnozaru un digitālo humanitāro zinātņu kontekstā. Rosināt risināt sarežģītus korpuslingvistikas uzdevumus, izmantojot jaunākās metodes un rīkus.
Kursa uzdevumi: 1. Pilnveidot studentu izpratni par korpuslingvistikas nozīmi mūsdienu valodniecībā kopumā un tās iespējām dažādu valodniecības apakšnozaru un digitālo humanitāro zinātņu kvalitatīvos, kvantitatīvos un jauktos pētījumos. 2. Veicināt prasmi izmantot valodas datu ieguves un analīzes paņēmienus dažādu veidu un apjomu korpusos, risināt sarežģītas lingvistiskas problēmas atbilstoši aktuālai digitālajai informācijai un saturam. 3. Veicināt studentu pašattīstību un spēju analizēt korpusu izveides teorijas, paņēmienus, posmus, ar datu autortiesībām saistītus jautājumus, kā arī teoriju izmantojumu specializētu korpusu izveidē un tālākā datu pārvaldībā.