PAVASARA SEMESTRĪ 2024

 

Digitālās iespējas valodas apguvē un pētniecībā (Valo3533)

Pasniedzēja: doc. I. Urbanoviča
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar digitālajām iespējām valodniecībā digitālo humanitāro zinātņu kontekstā. Tiek analizēta informācija par galvenajiem valodas digitālo tehnoloģiju attīstības virzieniem pasaulē, kā arī tiek aplūkoti nacionālie valodas resursi (t.sk. valodas korpusi) un to izmantošanas un analīzes platformas, padziļinot prasmes digitālo rīku un resursu izmantošanā valodas apguves un pētniecības nolūkiem.
Studiju kursa uzdevumi ir - skaidrot galvenos digitālās jomas terminus, - iepazīstināt ar nozīmīgākajiem digitālo tehnoloģiju attīstības virzieniem, kā arī Latvijas iestādēm, kas nodarbojas ar dažādu valodas digitālo rīku un resursu izstrādi, - pilnveidot prasmi izmantot nacionālos valodas resursus un to analīzes platformas, kā arī valodas modeļus un rīkkopas teksta automātiskai analīzei un sintēzei, - nostiprināt prasmi iegūt, apstrādāt un pārvaldīt digitāli iegūtus datus, informāciju un saturu, lai sagatavotu studentus pētnieciskajam darbam valodniecības jomā. Kurss tiek īstenots latviešu valodā.­­
 

Ievads lietišķajā valodniecībā un valodu tehnoloģijās (Valo4298)

Pasniedzējas: asoc. profesore J. Kuzmina, asoc. profesore Z. Vinčela, profesore Gunta Roziņa
Kursa pasniegšanas valoda: angļu
Kursa mērķis: nodrošināt studentiem iespēju veidot un attīstīt izpratni par lietišķo valodniecību un valodu tehnoloģijām, veicināt studējošo izpratni par šo jomu attiecināmām disciplīnām un tajās lietojamajiem jēdzieniem, apgūt teorētiskās zināšanas saistībā ar to pielietojumu praksē.
Kurss akcentē teksta uztveršanas prasmju un tā satura apstrādes iemaņu attīstīšanu, lietpratīgi izmantojot valodu tehnoloģiju digitālos rīkus teksta un runas automātiskai analīzei. Pie tam kurss ir orientēts uz tādu zināšanu sistēmisku apguvi, kas nepieciešamas, lai studējošie spētu izprast valodas lietojumu atbilstīgos kontekstos.
Kursa uzdevumi: 1. veicināt lietišķās valodniecības un valodu tehnoloģiju sinerģiju, veidojot studējošo izpratni par teorētisko, praktisko un pētniecisko iemaņu integrētu apguvi, 2. akcentēt iegūto zināšanu un attīstīto iemaņu lietojumu profesionālos kontekstos, tādā veidā veicinot studējošo patstāvīgas un kritiskas domāšanas attīstību kā arī analītisku un pētniecisku prasmju veidošanu.
 

­


 

Eiropas Savienības institucionālais un projektu vadības diskurss (Valo3423)

Pasniedzējas: asoc. profesore J. Kuzmina, lektore M. Spirida
Kursa pasniegšanas valoda: angļu
Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju izprast ES institucionālo diskursu, projektu vadības diskursu, kā arī iegūt zināšanas par dokumentu datubāzēm, teksta organizācijas un analīzes digitāliem rīkiem.
Studiju kurss sagatavo studentus mainīgajai darba tirgus situācijai un palīdz attistīt digitālās kompetences, sasaistīt mācības ar praksi un būt proaktīviem savā mācību pieredzē ES institucionālā un projektu vadības diskursa kontekstā.
Kursa uzdevumi ir 1.veidot studentu kritisku, interdisciplināru izpratni par ES kā daudznacionālu un daudzvalodīgu valstu savienību, sniedzot ieskatu ES un tās institūciju attīstībā; 2. atklāt akadēmisko un profesionālo diskusiju dinamisko mijiedarbību, kā akadēmiskās diskusijas par valodu politiku, un multilingvismu sasaucas ar praktiskajiem terminoloģijas jautājumiem, kas rodas informācijas pārneses procesā ES kontekstā; 3. veidot studentu izpratni par diskursa un žanra teorijām, kas ir digitālo teksta analīzes rīkkopu lietošanas pamatā. 4. veidot digitālo caurviju kompetenci: digitālo rīku lietošanas instrumentālās prasmes datu atlasei no datubāzēm, datu vizualizācijai, teksta organizācijai un analīzei institucionālajā un profesionālajā kontekstā.
Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetence ļaus studentiem darboties virknē sektoru (piemēram, ES institūcijās, Eiropas un starptautiskajās organizācijās, NVOs, valsts un privātajā sektorā) un/vai veikt turpmāku pētniecību lietišķās valodniecības un/vai Eiropas studiju jomā.