PAVASARA SEMESTRĪ 2024

 

Korpuslingvistika (Valo5593)

Pasniedzēja: asoc. profesore Z. Vinčela
Kursa pasniegšanas valoda: angļu
Kursa mērķis – paplašināt studentu teorētiskās un praktiskās zināšanas par korpuslingvistiku, korpusos balstītu pētījuma metodoloģiju valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, tekstu korpusu izveides paņēmienu un rīku izveidē, marķēšanā, datu atlasē un analīzē.
Kursa uzdevumi: 1. Iepazīstināt studentus ar korpuslingvistikas teorētisko pamatojumu, tekstu korpusu izveides un lietojuma pieejām; 2. Iepazīstināt studentus ar korpusu veidu lomu, izveidi, lietojumu valodas izpētē, apguvē un literāro tekstu izpētē; 3. Attīstīt korpusos balstītu pētījumu veikšanas prasmes. 
 

 

Programmēšanas valodas valodniekiem (SDSK5222)

Pasniedzēji: asoc. profesore J. Kuzmina, doc. E. Rencis
Kursa pasniegšanas valoda: angļu 
Kursa mērķis ir apgūt algoritma jēdzienu, īpašības un to izmantošanu valodniecības problēmu risināšanai. Kursa laikā tiek apgūti programmēšanas valodas Python pamati praktiskai pamatalgoritmu realizācijai valodniecībā.
Kursa uzdevumi: 1. apgūt pamata zināšanas un iemaņas programmēšanas valodā Python; 2. iegūt pamatprasmes programmēšanā, lietojot strukturēto un objektorientēto paradigmu; 3. apgūt galvenos principus problēmu risināšanai un datu apstrādei, izmantojot datoru programmēšanu.
 

Tradicionālā un elektroniskā leksikogrāfija (Valo5780)

Pasniedzēja: doc. I. Karpinska
Kursa pasniegšanas valoda: angļu
Kursa mērķis ir veicināt studentu izpratnes veidošanos par tradicionālās un elektroniskās angļu leksikogrāfijas teoriju un praksi plašākā valodnieciskā un literatūrzinātnes kontekstā gan pārlūkojot un filtrējot elektronisko vārdnīcu saturu, gan izmantojot mūsdienu leksikogrāfijā pieejamos digitālos valodas datu avotus un satura atlases rīkus.
Kursa uzdevumi: iepazīstināt ar vārdnīcu veidiem, to strukturālajām un funkcionālajām īpatnībām īpaši pievēršoties elektroniskajām un tiešsaistes vārdnīcām, to raksturīgajām iezīmēm un to satura filtrēšanas paņēmieniem; leksikogrāfiskā diskursa pamatiezīmēm digitālajā laikmetā; tradīcijām un jaunākajām nostādnēm leksikogrāfijas nozarē, izceļot tekstu korpusu un digitālo satura atlases rīku svarīgo lomu mūsdienu leksikogrāfijā.